கால பைரவர் அஷ்டகம் தமிழில் pdf / Kala Bhairava Ashtakam Lyrics in Tamil

கால பைரவர் அஷ்டகம் தமிழில் pdf / Kala Bhairava Ashtakam Lyrics in Tamil
கால பைரவர் அஷ்டகம் தமிழில் pdf / Kala Bhairava Ashtakam Lyrics in Tamil

ஸ்ரீ காலபைரவாஷ்டகம் pdf

தேவராஜ ஸேவ்யமான பாவனாங்க்ரி பங்கஜம் 
வ்யாலயஜ்ஞ ஸூத்ரமிந்து ஶேகரம் க்ருபாகரம் 
நாரதாதி யோகிவ்ருந்த வந்திதம் திகம்பரம் 
காஶிகா புராதி நாத காலபைரவம் பஜே || 1 ||

பானுகோடி பாஸ்வரம் பவாப்தி தாரகம் பரம் 
நீலகண்ட மீப்ஸிதார்த தாயகம் த்ரிலோசனம் |
காலகால மம்புஜாக்ஷ மக்ஷசூல மக்ஷரம்
காஶிகா புராதி நாத காலபைரவம் பஜே|| 2 ||

ஶூலடங்க பாதண்ட பாணிமாதி காரணம் 
ஶ்யாமகாய மாதி'தேவ மக்ஷரம் நிராமயம் |
பீமவிக்ரமம் ப்ரபும் விசித்ர தாண்டவ ப்ரியம் 
காஶிகா புராதி'நாத காலபைரவம் பஜே|| 3 ||

புக்தி முக்தி தாயகம் ப்ரஶஸ்தசாரு விக்ரஹம்
பக்தவத்ஸலம் ஸ்திதம் ஸமஸ்தலோக விக்ரஹம் | 
நிக்வணன்-மனோஜ்ஞ ஹேம கிங்கிணீ லஸத்கடிம்
காஶிகா புராதி நாத காலபைரவம் பஜே|| 4 ||

Read Also - Kanakadhara Stotram Lyrics in Tamil / ஸ்ரீ கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் தமிழில் pdf

தர்மஸேது பாலகம் த்வதர்ம மார்க நாஶகம் 
கர்மபாஶ மோசகம் ஸுஶர்ம தாயகம் விபு'ம் | 
ஸ்வர்ணவர்ண கேக்ஷபாஶ ஶோபி தாங்க மண்டலம் 
காஶிகாபுராதி'நாத காலபைரவம் பஜே|| 5 ||

ரத்ன பாதுகா ப்ரபாபி ராம பாதயுக்மகம்
நித்ய மத்விதீய மிஷ்ட தைவதம் நிரஞ்ஜனம் | 
ம்ருத்யுதர்ப நாஶனம் கராளதம்ஷ்ட்ர மோஷணம் 
காஶிகா புராதி நாத காலபைரவம் பஜே|| 6 ||

அட்டஹாஸ பிந்ந பத்ம ஜாண்ட கோஶ ஸந்ததிம் 
த்ருஷ்டிபாத நஷ்டபாப ஜாலமுக்ர ஶாஸனம் | 
அஷ்டஸித்தி தாயகம் கபால மாலிகா தரம் 
காஶிகா புராதி நாத காலபைரவம் பஜே|| 7 ||

பூதஸங்க நாயகம் விஶாலகீர்தி தாயகம் 
காஶிவாஸ லோக புண்யபாப ஶோதகம் விபும்  | 
நீதிமார்க கோவிதம் புராதனம் ஜகத்பதிம் 
காஶிகா புராதி நாத காலபைரவம் பஜே|| 8 ||

காலபைரவாஷ்டகம் படந்தி யே மனோஹரம்
ஜ்ஞானமுக்தி ஸாத'னம் விசித்ர புண்ய வர்தனம் | 
ஶோகமோஹ லோபதைந்ய கோபதாப நாஶனம்
தே ப்ரயான்தி காலபைரவாங்க்'ரி ஸந்நிதி'ம் த்ருவம் ||

இதி ஸ்ரீமச்சங்கராசார்யவிரசிதம் 
காலபைரவாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்!!!

Also Read subramaniya Bujangam Click here.

கால பைரவர் மந்திரம் தமிழில்

Post a Comment

0 Comments