Kanakadhara Stotram Lyrics in Tamil / ஸ்ரீ கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் தமிழில் pdf

Download Now

\Kanakadhara Stotram Lyrics in Tamil  ஸ்ரீ கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் தமிழில் pdf
Kanakadhara Stotram Lyrics in Tamil  ஸ்ரீ கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் தமிழில் pdf

ஸ்ரீ கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் தமிழில் pdf

அங்கம் ஹரே : புலகபூஷண மாஸ்ரயந்தீ 
நப்ருங்காங்ககேவ முகுளா பரணம் தமாலம்|
அங்கீக்ருதாகில விபூதி ரபாங்க லீலா 
மாங்கல்ய தாஸ்து மம மங்கள தேவதாயா:||1

முக்தா முஹுர் விதததீ வதநே முராரே : 
ப்ரேமத்ரபா ப்ரணிஹிதானி கதாகதாநி| 
மாலா த்ருஸோர் மதுகரீவ மஹோத்பலே யா 
ஸாமே ஸ்ரியம் திஸது ஸாகர ஸம்பவா யா:||2

ஆமீலி தாக்ஷ மகிகம்ய முதா முகந்தம்
ஆனந்த கந்த மனிமேஷ மனங்க தந்த்ரம்| 
ஆகேகர ஸ்திதக நீநக பக்ஷ்ம நேத்ரம் 
பூத்யை பவேந் மம புஜங்க ஸயாங்க நாயா:||3

பாஹ்வந்த்ரே மதுஜித: ஸ்ரிதகௌஸ்துபே யா
ஹாரா வலீவ ஹரிநீலமயி விபாதி| 
காமப்ரதா பகவதோ (அ)பி கடாக்ஷமாலா
கல்யாண மாவஹது மே கமலாலயா யா:||4

காலால்புதாலி லலிதோரஸி கைடபாரே: 
தாராதரே, ஸ்புரதியா தடிதங்கநேவ 
மாது: ஸமஸ்த ஜகதாம் மஹநீய மூர்த்தி- 
பத்ராணி மேதிஸது பார்க்க நந்தநாயா:||5

ப்ராப்தம் பதம் ப்ரத மத: கலுயத் ப்ரபாவாதந்
மாங்கல்ய பாஜி மதுமாதிநி மன்மதநே| 
மய்யா பதேத் ததிஹ மந்த்ரமீக்ஷணார்த்தம் 
மந்தாலஸம் ச மகராலய கந்யகாயா:||6

விஸ்வா மரேந்த்பத விப்ரம தாந தக்ஷம் 
ஆனந்த ஹேதுரதிகம் முரவித்விஷோ(அ)பி|
ஈஷன் னிஷீதது மயி க்ஷணமீக்ஷணார்த்தம்
இந்தீவரோதர ஸஹோதரமிந்தி ராயார்:||7

இஷ்டா விஸிஷ்டமதயோ (அ) பிய யா 
த்யார்த்ர த்ருஷ்ட்யா த்ரிவிஷ் டபதம் ஸுபலம் லபந்தே| 
த்ருஷ்டிஃப்ரஹ்ருஷ்ட கமலோதர தீப்திரிஷ்டாம் 
புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கரவிஷ்டராயா:||8

அஸ்மின்ன கிஞ்சன விஹங்கஸிசௌவிஷண்ணே! 
துஷ்கர்ம கர்மமபநீய சிராய தூரம்
 தத்யாத் தயாநுபவனோ த்ரவினாம்புதாராம் 
 நாராயண ப்ரணயிணீ - நயனாம்பு வாஹ:||9

கீர்தேவதேதி கருடத்வஜ ஸுந்தரீதி 
ஸாகம் பரீதி சசிசேகர வல்ல பேதி 
ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ப்ரலய கேலிஷு ஸம்ஸ்தி 
தாயா தஸ்யை நமஸ்த்ரிபுவனைக குரோஸ்தருண்யை ||10

Also Read Lalitha NavarathnaMala

ஸ்ருத்யை நமோ(அ)ஸ்து ஸுபகர்ம பலப்ரஸுத்யை
ரத்யை நமோ(அ)ஸ்துரமணீ யகுணார்ண வாயை
ஸ்க்த்யை மோ(அ)ஸ்து சுதபத்ர நிகேதனாயை
 புஷ்டயை நமோ(அ)ஸ்து புருஷோத்தம வல்லபாயை ||11

நமோ(அ)ஸ்து நாலிக நிபாநநாயை 
நமோ(அ)ஸ்து துக்தோததி ஜன்ம பூம்யை 
நமோ(அ)ஸ்து ஸோமாம்ருத ஸோதராயை 
நமோ(அ)ஸ்து நாராயண வல்லபாயை ||12

நமோஸ்து ஹேமாம்புஜ பீடிகாயை
நமோஸ்து பூ மண்டல நாயி காயை 
நமோஸ்து தேவாதி தயாபராயை 
நமோஸ்து ஸார்ங்காயுத வல்லபாயை||13

நமோஸ்து தேவ்யை ப்ருகு நந்த நாயை 
நமோஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்திதாயை 
நமோஸ்து லக்ஷ்ம்யை கமலால யாயை 
நமோஸ்து தாமோதர வல்லபாயை||14

நமோஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை 
நமோஸ்து பூத்யை புவன ப்ரஸூத்யை 
நமோஸ்து தேவாதி பிரர்ச்சி தாயை 
நமோஸ்து நந்தாத்மஜ வல்லபாயை|| 15

ஸம்பத் கராணி ஸகலேந்த்ரிய நந்தனாநி
ஸாம்ரஜ்ய தான விபவானி ஸரோருஹாக்ஷி 
த்வத் வந்தநாதி துரிதா ஹரணோ த்யதாநி 
மாவேவ மாதரநிசம் கலயந்து மான்யே||16

யத்கடாக்ஷ ஸமுபாஸநா விதி
ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த்த ஸம்பத:
ஸந்தநோதி வசனாங்க மாநஸை:
த்வாம் முராரி ஹ்ருதயேச்வரீம் பஜே||17

ஸரஸிஜநிலயே ஸரோஜ ஹஸ்தே
தவலதமாம் ஸுகந்த மால்ய சோபே 
பகவதி ஹரிவல்லபே மனோக்ஞே 
த்ரிபுவன பூதகரி ப்ரஸீத மஹ்யம்||18

திக்கஸ்திபி : கநககும்பமுகா வஸ்ருஷ்ட 
ஸர்வ வாஹிநீ விமலசாரு ஜலாப்லு தாங்கீம்
ப்ராதார் நமாமி ஜகதாம் ஜநநி மசேஷ 
லோகாதிநாதக்ருஹிணீம் அம்ருதாப்தி புத்ரீம்|| 19

கமலே கமலாக்ஷ த்வவல்லபேத்வம்
கருணா பூரதரங்கிதைர பாங்கை : 
அவலோக்ய மாம கிஞ்சனானாம் 
ப்ரதமம் பாத்ரமந்ருத்ரிமம் தயாயா:||20

ஸ்துவந்தியே ஸ்துதி பிரமீபிரமுப்பிரந் வஹம் 
த்ரயீமயீம் த்ரிபுவனமாதரம் ரமாம்
குணாதிகா குருதரபாக்ய பாகிநனௌ 
பவந்திதே புவி புதபாவி தாஸயை:||21

Also read அந்திமக் காலத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்


கனக்தாரா ஸ்தோத்திரம் இயற்றியவர் யார்?

ஆதி சங்கரர் பாடிய இந்தப் பாடல் கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் (கனகா - தங்கம்; தாரா - தொடர்ச்சியான ஊற்று) என்று அறியப்பட்டது.  புன்னோர்கோடு கிராமத்தில் இது நடந்த பெண்களின் குடிசை 'ஸ்வர்ணத்து மன' (தங்க மாளிகை) என்று அழைக்கப்பட்டது.  புன்னோர்கோடு கேரளாவின் எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ளது.

கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் லட்சுமி தேவியை மகிழ்வித்து, வறுமையை நீக்கி, மகிழ்ச்சி, செல்வம் மற்றும் ஆசீர்வாதங்களை,வணங்கி பயிற்சி செய்பவருக்கு மிகுதியாகப் பொழியும் சக்தி வாய்ந்த பாடல்.  வெள்ளி மற்றும் பௌர்ணமி நாட்களில் காலையிலும் மாலையிலும் இந்தப் பாடலைப் பாட வேண்டும்.

கனக்தாரா ஸ்த்தோத்திரம் அபரிமிதமான செல்வம், செழிப்பு மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தைப் பெற உதவுகிறது.  .  வீட்டில் இதை படித்தால் முழு குடும்பத்திற்கும் அதிர்ஷ்டத்திற்கான கதவுகளைத் திறக்கும்.  இதை படித்தால் ஆரோக்கியம், செல்வம் மற்றும் செழிப்பைப் பெறுவதற்கான வழி வகுக்கும்.  இந்த பாடலால் அஷாத் சித்தி மற்றும் நவ் நிதியை வழங்குகிறது.

Also Read Points-not-to-be-done-in-our-daily-life

Post a Comment

0 Comments