Hanuman Sahasranamam PDF In Tamil

Download Now

 ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

Hanuman Sahasranamam PDF In Tamil
Hanuman Sahasranamam PDF In Tamil

 த்யானம்

ப்ரதப்தஸ்வர்ணவர்ணாபம் ஸம்ரக்தாருணலோசனம் ।
ஸுக்³ரீவாதி³யுதம் த்யாயேத் பீதாம்ப³ரஸமாவ்ரு’தம் ॥

கோ³ஷ்பதீ³க்ரு’தவாராஶிம் புச்ச²மஸ்தகமீஶ்வரம் ।
ஜ்ஞானமுத்³ராம் ச பி³ப்ராணம் ஸர்வாலங்காரபூஷிதம் ॥

வாமஹஸ்தஸமாக்ரு’ஷ்டத³ஶாஸ்யானனமண்ட³லம் ।
உத்³யத்³த³க்ஷிணதோ³ர்த³ண்ட³ம் ஹனூமந்தம் விசிந்தயேத் ॥


ஸ்தோத்ரம்

ஹனூமான் ஶ்ரீப்ரதோ³ வாயுபுத்ரோ ருத்³ரோ நயோऽஜர: ।
அம்ரு’த்யுர்வீரவீரஶ்ச க்³ராமவாஸோ ஜனாஶ்ரய: ॥ 1॥

தனதோ³ நிர்கு³ணாகாரோ வீரோ நிதிபதிர்முனி: ।
பிங்கா³க்ஷோ வரதோ³ வாக்³மீ ஸீதாஶோகவினாஶன: ॥ 2॥

ஶிவ: ஶர்வ: பரோऽவ்யக்தோ வ்யக்தாவ்யக்தோ தராதர: ।
பிங்க³கேஶ: பிங்க³ரோமா ஶ்ருதிக³ம்ய: ஸனாதன: ॥ 3॥

அனாதி³ர்பக³வான் தி³வ்யோ விஶ்வஹேதுர்னராஶ்ரய: ।
ஆரோக்³யகர்தா விஶ்வேஶோ விஶ்வனாதோ² ஹரீஶ்வர: ॥ 4॥

பர்கோ³ ராமோ ராமபக்த: கல்யாணப்ரக்ரு’தீஶ்வர: ।
விஶ்வம்பரோ விஶ்வமூர்திர்விஶ்வாகாரோऽத² விஶ்வப: ॥ 5॥

விஶ்வாத்மா விஶ்வஸேவ்யோऽத² விஶ்வோ விஶ்வதரோ ரவி: ।
விஶ்வசேஷ்டோ விஶ்வக³ம்யோ விஶ்வத்யேய:கலாதர: ॥ 6॥

ப்லவங்க³ம: கபிஶ்ரேஷ்டோ² ஜ்யேஷ்டோ² வேத்³யோ வனேசர: ।
பா³லோ வ்ரு’த்³தோ யுவா தத்த்வம் தத்த்வக³ம்ய: ஸகா² ஹ்யஜ: ॥ 7॥

அஞ்ஜனாஸூனுரவ்யக்³ரோ க்³ராமஸ்யாந்தோ தராதர: ।
பூர்புவ:ஸ்வர்மஹர்லோகோ ஜனோலோகஸ்தபோऽவ்யய: ॥ 8॥

ஸத்யமோங்காரக³ம்யஶ்ச ப்ரணவோ வ்யாபகோऽமல: ।
ஶிவதர்மப்ரதிஷ்டா²தா ராமேஷ்ட: ப²ல்கு³னப்ரிய: ॥ 9॥

கோ³ஷ்பதீ³க்ரு’தவாரீஶ: பூர்ணகாமோ தராபதி: ।
ரக்ஷோக்ன: புண்ட³ரீகாக்ஷ: ஶரணாக³தவத்ஸல: ॥ 10॥

ஜானகீப்ராணதா³தா ச ரக்ஷ:ப்ராணாபஹாரக: ।
பூர்ண: ஸத்ய: பீதவாஸா தி³வாகரஸமப்ரப: ॥ 11॥

த்³ரோணஹர்தா ஶக்தினேதா ஶக்திராக்ஷஸமாரக: ।
அக்ஷக்னோ ராமதூ³தஶ்ச ஶாகினீஜீவிதாஹர: ॥ 12॥

பு³பூகாரஹதாராதிர்க³ர்வபர்வதமர்த³ன: ।
ஹேதுஸ்த்வஹேது: ப்ராம்ஶுஶ்ச விஶ்வகர்தா ஜக³த்³கு³ரு: ॥ 13॥

ஜக³ன்னாதோ² ஜக³ன்னேதா ஜக³தீ³ஶோ ஜனேஶ்வர: ।
ஜக³த்ஶ்ரிதோ ஹரி: ஶ்ரீஶோ க³ருட³ஸ்மயபஞ்ஜக: ॥ 14॥

பார்த²த்வஜோ வாயுபுத்ர: ஸிதபுச்சோ²ऽமிதப்ரப:।
ப்³ரஹ்மபுச்ச:² பரப்³ரஹ்மபுச்சோ² ராமேஷ்டகாரக: ॥ 15॥

ஸுக்³ரீவாதி³யுதோ ஜ்ஞானீ வானரோ வானரேஶ்வர: ।
கல்பஸ்தா²யீ சிரஞ்ஜீவீ ப்ரஸன்னஶ்ச ஸதா³ஶிவ: ॥ 16॥

ஸன்மதி: ஸத்³க³திர்புக்திமுக்தித:³ கீர்திதா³யக: ।
கீர்தி: கீர்திப்ரத³ஶ்சைவ ஸமுத்³ர: ஶ்ரீப்ரத:³ ஶிவ: ॥ 17॥

உத³திக்ரமணோ தே³வ: ஸம்ஸாரபயனாஶன: ।
வாலிப³ந்தனக்ரு’த்³விஶ்வஜேதா விஶ்வப்ரதிஷ்டி²த: ॥ 18॥

லங்காரி: காலபுருஷோ லங்கேஶக்³ரு’ஹபஞ்ஜன: ।
பூதாவாஸோ வாஸுதே³வோ வஸுஸ்த்ரிபுவனேஶ்வர: ॥ 19 ॥

ஶ்ரீராமரூப: க்ரு’ஷ்ணஸ்து லங்காப்ராஸாத³பஞ்ஜன: ।
க்ரு’ஷ்ண: க்ரு’ஷ்ணஸ்துத: ஶாந்த: ஶாந்திதோ³ விஶ்வபாவன: ॥ 20॥

விஶ்வபோக்தாऽத² மாரக்னோ ப்³ரஹ்மசாரீ ஜிதேந்த்³ரிய: ।
ஊர்த்வகோ³ லாங்கு³லீ மாலீ லாங்கூ³லாஹதராக்ஷஸ: ॥ 21॥

ஸமீரதனுஜோ வீரோ வீரமாரோ ஜயப்ரத:³ ।
ஜக³ன்மங்க³லத:³ புண்ய: புண்யஶ்ரவணகீர்தன: ॥ 22॥

புண்யகீர்தி: புண்யகீ³திர்ஜக³த்பாவனபாவன: ।
தே³வேஶோऽமிதரோமாऽத² ராமபக்தவிதாயக: ॥ 23॥

த்யாதா த்யேயோ ஜக³த்ஸாக்ஷீ சேதா சைதன்யவிக்³ரஹ: ।
ஜ்ஞானத:³ ப்ராணத:³ ப்ராணோ ஜக³த்ப்ராண: ஸமீரண: ॥ 24॥

விபீஷணப்ரிய: ஶூர: பிப்பலாஶ்ரயஸித்³தித:³ ।
ஸித்³த: ஸித்³தாஶ்ரய: கால: காலபக்ஷகபூஜித: ॥ 25॥

லங்கேஶனிதனஸ்தா²யீ லங்காதா³ஹக ஈஶ்வர: ।
சந்த்³ரஸூர்யாக்³னினேத்ரஶ்ச காலாக்³னி: ப்ரலயாந்தக: ॥ 26॥

கபில: கபிஶ: புண்யராதிர்த்³வாத³ஶராஶிக:³ ।
ஸர்வாஶ்ரயோऽப்ரமேயாத்மா ரேவத்யாதி³னிவாரக: ॥ 27॥

லக்ஷ்மணப்ராணதா³தா ச ஸீதாஜீவனஹேதுக: ।
ராமத்யாயீ ஹ்ரு’ஷீகேஶோ விஷ்ணுப⁴க்தோ ஜடீ ப³லீ ॥ 28॥

தே³வாரித³ர்பஹா ஹோதா தாதா கர்தா ஜக³த்ப்ரபு: ।
நக³ரக்³ராமபாலஶ்ச ஶுத்³தோ பு³த்³தோ நிரந்தர: ॥ 29॥

நிரஞ்ஜனோ நிர்விகல்போ கு³ணாதீதோ பயங்கர: ।
ஹனுமாம்ஶ்ச து³ராராத்யஸ்தப:ஸாத்யோ மஹேஶ்வர: ॥ 30॥

ஜானகீகனஶோகோத்த²தாபஹர்தா பராஶர: ।
வாங்மய: ஸத³ஸத்³ரூப: காரணம் ப்ரக்ரு’தே: பர: ॥ 31॥

பாக்³யதோ³ நிர்மலோ நேதா புச்ச²லங்காவிதா³ஹக: ।
புச்ச²ப³த்³தோ யாதுதானோ யாதுதானரிபுப்ரிய: ॥ 32॥

சா²யாபஹாரீ பூதேஶோ லோகேஶ: ஸத்³க³திப்ரத:³ ।
ப்லவங்க³மேஶ்வர: க்ரோத க்ரோதஸம்ரக்தலோசன: ॥ 33॥

க்ரோதஹர்தா தாபஹர்தா பக்தாபயவரப்ரத:³ ।
பக்தானுகம்பீ விஶ்வேஶ: புருஹூத: புரந்த³ர: ॥ 34॥

அக்³னிர்விபாவஸுர்பாஸ்வான் யமோ நிர்ரு’திரேவ ச ।
வருணோ வாயுக³திமான் வாயு: குபே³ர ஈஶ்வர: ॥ 35॥

ரவிஶ்சந்த்³ர: குஜ: ஸௌம்யோ கு³ரு: காவ்ய: ஶனைஶ்சர: ।
ராஹு: கேதுர்மருத்³தா³தா தா⁴தா ஹர்தா ஸமீரஜ: ॥ 36॥

மஶகீக்ரு’ததே³வாரிர்தை³த்யாரிர்மதூ⁴ஸூத³ன: ।
காம: கபி: காமபால: கபிலோ விஶ்வஜீவன: ॥ 37॥

பா⁴கீ³ரதீ²பதா³ம்போ⁴ஜ: ஸேதுப³ந்த⁴விஶாரத:³ ।
ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ ஹவி: கவ்யம் ஹவ்யவாஹ: ப்ரகாஶக: ॥ 38॥

ஸ்வப்ரகாஶோ மஹாவீரோ மது⁴ரோऽமிதவிக்ரம: ।
உட்³டீ³னோட்³டீ³னக³திமான் ஸத்³க³தி: புருஷோத்தம: ॥ 39 ॥

ஜக³தா³த்மா ஜக³த்³யோனிர்ஜக³த³ந்தோ ஹ்யனந்தர: ।
விபாப்மா நிஷ்கலங்கோऽத² மஹான் மஹத³ஹங்க்ரு’தி: ॥ 40॥

க²ம் வாயு: ப்ரு’தி²வீ சாபோ வஹ்னிர்தி³க் கால ஏகல: ।
க்ஷேத்ரஜ்ஞ: க்ஷேத்ரபாலஶ்ச பல்வலீக்ரு’தஸாக³ர: ॥ 41॥

ஹிரண்மய: புராணஶ்ச கே²சரோ பூ⁴சரோ மனு: ।
ஹிரண்யக³ர்ப:⁴ ஸூத்ராத்மா ராஜராஜோ விஶாம் பதி: ॥ 42॥

வேதா³ந்தவேத்³ய உத்³கீ³தோ² வேதா³ங்கோ³ வேத³பாரக:³ ।
ப்ரதிக்³ராமஸ்தி²த: ஸத்³ய: ஸ்பூ²ர்திதா³தா கு³ணாகர: ॥ 43॥

நக்ஷத்ரமாலீ பூ⁴தாத்மா ஸுரபி:⁴ கல்பபாத³ப: ।
சிந்தாமணிர்கு³ணனிதி:⁴ ப்ரஜாத்³வாரமனுத்தம: ॥ 44॥

புண்யஶ்லோக: புராராதி: மதிமான் ஶர்வரீபதி: ।
கில்கிலாராவஸந்த்ரஸ்தபூ⁴தப்ரேதபிஶாசக: ॥ 45॥

ரு’ணத்ரயஹர: ஸூக்ஷ்ம: ஸ்தூ²ல: ஸர்வக³தி: புமான் ।
அபஸ்மாரஹர: ஸ்மர்தா ஶ்ருதிர்கா³தா² ஸ்ம்ரு’திர்மனு: ॥ 46॥

ஸ்வர்க³த்³வாரம் ப்ரஜாத்³வாரம் மோக்ஷத்³வாரம் யதீஶ்வர: ।
நாத³ரூபம் பரம் ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மபுராதன: ॥ 47॥

ஏகோऽனேகோ ஜன: ஶுக்ல: ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிரனாகுல: ।
ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிரனாதி³ஶ்ச ஸாத்விகோ ராஜஸஸ்தம: ॥ 48॥

தமோஹர்தா நிராலம்போ³ நிராகாரோ கு³ணாகர: ।
கு³ணாஶ்ரயோ கு³ணமயோ ப்³ரு’ஹத்காயோ ப்³ரு’ஹத்³யஶா: ॥49॥

ப்³ரு’ஹத்³த⁴னுர்ப்³ரு’ஹத்பாதோ³ ப்³ரு’ஹன்மூர்தா⁴ ப்³ரு’ஹத்ஸ்வன: ।
ப்³ரு’ஹத்கர்ணோப்³ரு’ஹன்னாஸோ ப்³ரு’ஹத்³பா³ஹுர்ப்³ரு’ஹத்தனு: ॥ 50॥

ப்³ரு’ஹத்³க³லோ ப்³ரு’ஹத்காயோ ப்³ரு’ஹத்புச்சோ² ப்³ரு’ஹத்கர: ।
ப்³ரு’ஹத்³க³திர்ப்³ரு’ஹத்ஸேவோ ப்³ரு’ஹல்லோகப²லப்ரத:³ ॥ 51॥

ப்³ரு’ஹத்³ப⁴க்திர்ப்³ரு’ஹத்³வாஞ்சா²ப²லதோ³ ப்³ரு’ஹதீ³ஶ்வர: ।
ப்³ரு’ஹல்லோகனுதோ த்³ரஷ்டா வித்³யாதா³தா ஜக³த்³கு³ரு: ॥ 52॥

தே³வாசார்ய: ஸத்யவாதீ³ ப்³ரஹ்மவாதீ³ கலாத⁴ர: ।
ஸப்தபாதாலகா³மீ ச மலயாசலஸம்ஶ்ரய: ॥ 53॥

உத்தராஶாஸ்தி²த: ஶ்ரீஶோ தி³வ்யௌஷதி⁴வஶ: க²க:³ ।
ஶாகா²ம்ரு’க:³ கபீந்த்³ரோऽத² புராண: ப்ராணசஞ்சுர: ॥ 54॥

சதுரோ ப்³ராஹ்மணோ யோகீ³ யோகி³க³ம்ய: பரோऽவர: ।
அனாதி³னித⁴னோ வ்யாஸோ வைகுண்ட:² ப்ரு’தி²வீபதி: ॥ 55॥

அபராஜிதோ ஜிதாராதி: ஸதா³னந்த³த³ ஈஶிதா ।
கோ³பாலோ கோ³பதிர்யோத்³தா⁴ கலி: ஸ்பா²ல: பராத்பர: ॥ 56॥

மனோவேகீ³ ஸதா³யோகீ³ ஸம்ஸாரப⁴யனாஶன: ।
தத்த்வதா³தாऽத² தத்த்வஜ்ஞஸ்தத்த்வம் தத்த்வப்ரகாஶக: ॥ 57॥

ஶுத்³தோ⁴ பு³த்³தோ⁴ நித்யயுக்தோ ப⁴க்தாகாரோ ஜக³த்³ரத:² ।
ப்ரலயோऽமிதமாயஶ்ச மாயாதீதோ விமத்ஸர: ॥ 58॥

மாயானிர்ஜிதரக்ஷாஶ்ச மாயானிர்மிதவிஷ்டப: ।
மாயாஶ்ரயஶ்ச நிலேர்போ மாயானிர்வர்தக: ஸுகீ² ॥59 ॥

ஸுகீ²(க²ம்) ஸுக²ப்ரதோ³ நாகோ³ மஹேஶக்ரு’தஸம்ஸ்தவ: ।
மஹேஶ்வர: ஸத்யஸந்த:⁴ ஶரப:⁴ கலிபாவன: ॥ 60॥ 

ரஸோ ரஸஜ்ஞ: ஸன்மானோ ரூபம் சக்ஷு: ஶ்ருதீ ரவ: ।
க்⁴ராணம் க³ந்த:⁴ ஸ்பர்ஶனம் ச ஸ்பர்ஶோ ஹிங்காரமானக:³ ॥ 61॥

நேதி நேதீதி க³ம்யஶ்ச வைகுண்ட²ப⁴ஜனப்ரிய: ।
கி³ரிஶோ கி³ரிஜாகாந்தோ து³ர்வாஸா: கவிரங்கி³ரா: ॥ 62॥

ப்⁴ரு’கு³ர்வஸிஷ்ட²ஶ்ச்யவனோ நாரத³ஸ்தும்பு³ருர்ஹர: ।
விஶ்வக்ஷேத்ரம் விஶ்வபீ³ஜம் விஶ்வனேத்ரம் ச விஶ்வப: ॥ 63॥

யாஜகோ யஜமானஶ்ச பாவக: பிதரஸ்ததா² ।
ஶ்ரத்³தா⁴ பு³த்³தி:⁴ க்ஷமா தந்த்³ரா மந்த்ரோ மந்த்ரயிதா ஸுர: ॥ 64॥

ராஜேந்த்³ரோ பூ⁴பதீ ரூடோ⁴ மாலீ ஸம்ஸாரஸாரதி:² ।
நித்ய: ஸம்பூர்ணகாமஶ்ச ப⁴க்தகாமது⁴கு³த்தம: ॥ 65॥

க³ணப: கேஶவோ ப்⁴ராதா பிதா மாதாऽத² மாருதி: ।
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ ஸஹஸ்ராஸ்ய: ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 66॥

காமஜித் காமத³ஹன: காம: காம்யப²லப்ரத:³ ।
முத்³ரோபஹாரீ ரக்ஷோக்⁴ன: க்ஷிதிபா⁴ரஹரோ ப³ல: ॥ 67॥

நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதோ⁴ விஷ்ணுப⁴க்தோ ப⁴க்தாப⁴யப்ரத:³ ।
த³ர்பஹா த³ர்பதோ³ த³ம்ஷ்ட்ராஶதமூர்திரமூர்திமான் ॥ 68॥

மஹானிதி⁴ர்மஹாபா⁴கோ³ மஹாப⁴ர்கோ³ மஹர்த்³தி⁴த:³ ।
மஹாகாரோ மஹாயோகீ³ மஹாதேஜா மஹாத்³யுதி: ॥69॥

மஹாகர்மா மஹானாதோ³ மஹாமந்த்ரோ மஹாமதி: ।
மஹாஶமோ மஹோதா³ரோ மஹாதே³வாத்மகோ விபு: ॥ 70॥

ருத்³ரகர்மா க்ரூரகர்மா ரத்னனாப:⁴ க்ரு’தாக³ம: ।
அம்போ⁴தி⁴லங்க⁴ன: ஸித்³த:⁴ ஸத்யத⁴ர்மா ப்ரமோத³ன: ॥ 71॥

ஜிதாமித்ரோ ஜய: ஸோமோ விஜயோ வாயுவாஹன: ।
ஜீவோ தா⁴தா ஸஹஸ்ராம்ஶுர்முகுந்தோ³ பூ⁴ரித³க்ஷிண: ॥ 72॥

ஸித்³தா⁴ர்த:² ஸித்³தி⁴த:³ ஸித்³த:⁴ ஸங்கல்ப: ஸித்³தி⁴ஹேதுக: ।
ஸப்தபாதாலசரண: ஸப்தர்ஷிக³ணவந்தி³த: ॥ 73॥

ஸப்தாப்³தி⁴லங்க⁴னோ வீர: ஸப்தத்³வீபோருமண்ட³ல: ।
ஸப்தாங்க³ராஜ்யஸுக²த:³ ஸப்தமாத்ரு’னிஷேவித: ॥ 74॥

ஸப்தலோகைகமகுட: ஸப்தஹோத்ர: ஸ்வராஶ்ரய: ।
ஸப்தஸாமோபகீ³தஶ்ச ஸப்தபாதாலஸம்ஶ்ரய: ॥ 75॥

HANUMAN MULA MANTHIRAM CLICK HERE 

ஸப்தச்ச²ந்தோ³னிதி:⁴ ஸப்தச்ச²ந்த:³ ஸப்தஜனாஶ்ரய: ।
மேதா⁴த:³ கீர்தித:³ ஶோகஹாரீ தௌ³ர்பா⁴க்³யனாஶன: ॥ 76॥

ஸர்வவஶ்யகரோ க³ர்ப⁴தோ³ஷஹா புத்ரபௌத்ரத:³ ।
ப்ரதிவாதி³முக²ஸ்தம்போ⁴ ருஷ்டசித்தப்ரஸாத³ன: ॥ 77॥

பராபி⁴சாரஶமனோ து:³க²ஹா ப³ந்த⁴மோக்ஷத:³ ।
நவத்³வாரபுராதா⁴ரோ நவத்³வாரனிகேதன: ॥ 78॥

நரநாராயணஸ்துத்யோ நவனாத²மஹேஶ்வர: ।
மேக²லீ கவசீ க²ட்³கீ³ ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுஸாரதி:² ॥79॥

ப³ஹுயோஜனவிஸ்தீர்ணபுச்ச:² புச்ச²ஹதாஸுர: ।
து³ஷ்டஹந்தா நியமிதா பிஶாசக்³ரஹஶாதன: ॥ 80॥

பா³லக்³ரஹவினாஶீ ச த⁴ர்மனேதா க்ரு’பாகர: ।
உக்³ரக்ரு’த்யஶ்சோக்³ரவேக³ உக்³ரனேத்ர: ஶதக்ரது: ॥ 81॥

ஶதமன்யுஸ்துத: ஸ்துத்ய: ஸ்துதி: ஸ்தோதா மஹாப³ல: ।
ஸமக்³ரகு³ணஶாலீ ச வ்யக்³ரோ ரக்ஷோவினாஶன: ॥ 82॥

ரக்ஷோऽக்³னிதா³வோ ப்³ரஹ்மேஶ: ஶ்ரீத⁴ரோ ப⁴க்தவத்ஸல: ।
மேக⁴னாதோ³ மேக⁴ரூபோ மேக⁴வ்ரு’ஷ்டினிவாரண: ॥ 83॥

மேக⁴ஜீவனஹேதுஶ்ச மேக⁴ஶ்யாம: பராத்மக: ।
ஸமீரதனயோ தா⁴தா தத்த்வவித்³யாவிஶாரத:³ ॥ 84॥

அமோகோ⁴ऽமோக⁴வ்ரு’ஷ்டிஶ்சாபீ⁴ஷ்டதோ³ऽனிஷ்டனாஶன: ।
அர்தோ²ऽனர்தா²பஹாரீ ச ஸமர்தோ² ராமஸேவக: ॥ 85॥

அர்தீ² த⁴ன்யோऽஸுராராதி: புண்ட³ரீகாக்ஷ ஆத்மபூ:⁴ ।
ஸங்கர்ஷணோ விஶுத்³தா⁴த்மா வித்³யாராஶி: ஸுரேஶ்வர: ॥ 86॥

அசலோத்³தா⁴ரகோ நித்ய: ஸேதுக்ரு’த்³ராமஸாரதி:² ।
ஆனந்த:³ பரமானந்தோ³ மத்ஸ்ய: கூர்மோ நிதி:⁴ ஶய: ॥ 87॥

வராஹோ நாரஸிம்ஹஶ்ச வாமனோ ஜமத³க்³னிஜ: ।
ராம: க்ரு’ஷ்ண: ஶிவோ பு³த்³த:⁴ கல்கீ ராமாஶ்ரயோ ஹரி: ॥ 88॥

நந்தீ³ ப்⁴ரு’ங்கீ³ ச சண்டீ³ ச க³ணேஶோ க³ணஸேவித: ।
கர்மாத்⁴யக்ஷ: ஸுராராமோ விஶ்ராமோ ஜக³தீபதி: ॥89 ॥

ஜக³ன்னாத:² கபீஶஶ்ச ஸர்வாவாஸ: ஸதா³ஶ்ரய: ।
ஸுக்³ரீவாதி³ஸ்துதோ தா³ந்த: ஸர்வகர்மா ப்லவங்க³ம: ॥ 90॥

நக²தா³ரிதரக்ஷஶ்ச நக²யுத்³த⁴விஶாரத:³ ।
குஶல: ஸுத⁴ன: ஶேஷோ வாஸுகிஸ்தக்ஷகஸ்ததா² ॥ 91॥

ஸ்வர்ணவர்ணோ ப³லாட்⁴யஶ்ச புருஜேதாऽக⁴னாஶன: ।
கைவல்யதீ³ப: கைவல்யோ க³ருட:³ பன்னகோ³ கு³ரு: ॥ 92॥

க்லீக்லீராவஹதாராதிக³ர்வ: பர்வதபே⁴த³ன: ।
வஜ்ராங்கோ³ வஜ்ரவக்த்ரஶ்ச ப⁴க்தவஜ்ரனிவாரக: ॥ 93॥

நகா²யுதோ⁴ மணிக்³ரீவோ ஜ்வாலாமாலீ ச பா⁴ஸ்கர: ।
ப்ரௌட⁴ப்ரதாபஸ்தபனோ ப⁴க்ததாபனிவாரக: ॥ 94॥

ஶரணம் ஜீவனம் போ⁴க்தா நானாசேஷ்டோऽத² சஞ்சல: ।
ஸ்வஸ்த²ஸ்த்வஸ்வாஸ்த்²யஹா து:³க²ஶாதன: பவனாத்மஜ: ॥ 95॥

பவன: பாவன: காந்தோ ப⁴க்தாங்க:³ ஸஹனோ ப³ல: ।
மேக⁴னாத³ரிபுர்மேக⁴னாத³ஸம்ஹ்ரு’தராக்ஷஸ: ॥ 96॥

க்ஷரோऽக்ஷரோ வினீதாத்மா வானரேஶ: ஸதாங்க³தி: ।
ஶ்ரீகண்ட:² ஶிதிகண்ட²ஶ்ச ஸஹாய: ஸஹனாயக: ॥ 97॥

அஸ்தூ²லஸ்த்வனணுர்ப⁴ர்கோ³ தே³வஸம்ஸ்ரு’தினாஶன: ।
அத்⁴யாத்மவித்³யாஸாரஶ்சாப்யத்⁴யாத்மகுஶல: ஸுதீ:⁴ ॥ 98॥

அகல்மஷ: ஸத்யஹேது: ஸத்யத:³ ஸத்யகோ³சர: ।
ஸத்யக³ர்ப:⁴ ஸத்யரூப: ஸத்ய: ஸத்யபராக்ரம: ॥ 99॥

அஞ்ஜனாப்ராணலிங்க³ம் ச வாயுவம்ஶோத்³ப⁴வ: ஶ்ருதி: ।
ப⁴த்³ரரூபோ ருத்³ரரூப: ஸுரூபஶ்சித்ரரூபத்⁴ரு’க் ॥ 100॥

மைனாகவந்தி³த: ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶனோ விஜயோ ஜய: ।
க்ராந்ததி³ங்மண்ட³லோ ருத்³ர: ப்ரகடீக்ரு’தவிக்ரம: ॥ 101॥

கம்பு³கண்ட:² ப்ரஸன்னாத்மா ஹ்ரஸ்வனாஸோ வ்ரு’கோத³ர: ।
லம்போ³ஷ்ட:² குண்ட³லீ சித்ரமாலீ யோக³விதா³ம் வர: ॥ 102॥

விபஶ்சித் கவிரானந்த³விக்³ரஹோऽனல்பனாஶன: ।
பா²ல்கு³னீஸூனுரவ்யக்³ரோ யோகா³த்மா யோக³தத்பர: ॥ 103॥

யோக³வித்³யோக³கர்தா ச யோக³யோனிர்தி³க³ம்ப³ர: ।
அகாராதி³க்ஷகாராந்தவர்ணனிர்மிதவிக்³ரஹ: ॥ 104॥

உலூக²லமுக:² ஸித்³த⁴ஸம்ஸ்துத: பரமேஶ்வர: ।
ஶ்லிஷ்டஜங்க:⁴ ஶ்லிஷ்டஜானு: ஶ்லிஷ்டபாணி: ஶிகா²த⁴ர: ॥ 105॥

ஸுஶர்மாऽமிதத⁴ர்மா ச நாராயணபராயண: ।
ஜிஷ்ணுர்ப⁴விஷ்ணூ ரோசிஷ்ணுர்க்³ரஸிஷ்ணு: ஸ்தா²ணுரேவ ச ॥ 106॥

ஹரீ ருத்³ரானுக்ரு’த்³வ்ரு’க்ஷகம்பனோ பூ⁴மிகம்பன: ।
கு³ணப்ரவாஹ: ஸூத்ராத்மா வீதராக:³ ஸ்துதிப்ரிய: ॥ 107॥

நாக³கன்யாப⁴யத்⁴வம்ஸீ க்ரு’தபூர்ண: கபாலப்⁴ரு’த் ।
அனுகூலோऽக்ஷயோऽபாயோऽனபாயோ வேத³பாரக:³ ॥ 108॥

அக்ஷர: புருஷோ லோகனாத²ஸ்த்ர்யக்ஷ: ப்ரபு⁴ர்த்³ரு’ட:⁴ ।
அஷ்டாங்க³யோக³ப²லபூ:⁴ ஸத்யஸந்த:⁴ புருஷ்டுத: ॥ 109॥

ஶ்மஶானஸ்தா²னனிலய: ப்ரேதவித்³ராவணக்ஷம: ।
பஞ்சாக்ஷரபர: பஞ்சமாத்ரு’கோ ரஞ்ஜனோ த்⁴வஜ: ॥ 110॥

யோகி³னீவ்ரு’ந்த³வந்த்³யஶ்ரீ: ஶத்ருக்⁴னோऽனந்தவிக்ரம: ।
ப்³ரஹ்மசாரீந்த்³ரியவபுர்த்⁴ரு’தத³ண்டோ³ த³ஶாத்மக: ॥ 111॥

அப்ரபஞ்ச: ஸதா³சார: ஶூரஸேனோ விதா³ரக: ।
பு³த்³த:⁴ ப்ரமோத³ ஆனந்த:³ ஸப்தஜிஹ்வபதிர்த⁴ர: ॥ 112॥

நவத்³வாரபுராதா⁴ர: ப்ரத்யக்³ர: ஸாமகா³யன: ।
ஷட்சக்ரதா⁴மா ஸ்வர்லோகப⁴யஹ்ரு’ன்மானதோ³ மத:³ ॥ 113॥

ஸர்வவஶ்யகர: ஶக்திரனந்தோऽனந்தமங்க³ல: ।
அஷ்டமூர்தித⁴ரோ நேதா விரூப: ஸ்வரஸுந்த³ர: ॥ 114॥

தூ⁴மகேதுர்மஹாகேது: ஸத்யகேதுர்மஹாரத:² ।
நந்தீ³ப்ரிய: ஸ்வதந்த்ரஶ்ச மேக²லீ ட³மருப்ரிய: ॥ 115॥

லோஹிதாங்க:³ ஸமித்³வஹ்னி: ஷட்³ரு’து: ஶர்வ ஈஶ்வர: ।
ப²லபு⁴க் ப²லஹஸ்தஶ்ச ஸர்வகர்மப²லப்ரத:³ ॥ 116॥

த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷோ த⁴ர்மப²லோ த⁴ர்மோ த⁴ர்மப்ரதோ³ऽர்த²த:³ ।
பஞ்சவிம்ஶதிதத்த்வஜ்ஞஸ்தாரகோ ப்³ரஹ்மதத்பர: ॥ 117॥

த்ரிமார்க³வஸதிர்பீ⁴ம: ஸர்வது³ஷ்டனிப³ர்ஹண: ।
ஊர்ஜ:ஸ்வாமீ ஜலஸ்வாமீ ஶூலீ மாலீ நிஶாகர: ॥ 118॥

ரக்தாம்ப³ரத⁴ரோ ரக்தோ ரக்தமால்யவிபூ⁴ஷண: ।
வனமாலீ ஶுபா⁴ங்க³ஶ்ச ஶ்வேத: ஶ்வேதாம்ப³ரோ யுவா ॥ 119॥

ஜயோऽஜேயபரீவார: ஸஹஸ்ரவத³ன: கவி: ।
ஶாகினீடா³கினீயக்ஷரக்ஷோபூ⁴தப்ரப⁴ஞ்ஜன: ॥ 120॥

ஸத்³யோஜாத: காமக³திர்ஜ்ஞானமூர்திர்யஶஸ்கர: ।
ஶம்பு⁴தேஜா: ஸார்வபௌ⁴மோ விஷ்ணுப⁴க்த: ப்லவங்க³ம: ॥ 121॥

சதுர்ணவதிமந்த்ரஜ்ஞ: பௌலஸ்த்யப³லத³ர்பஹா ।
ஸர்வலக்ஷ்மீப்ரத:³ ஶ்ரீமானங்க³த³ப்ரியவர்த⁴ன: ॥ 122॥

ஸ்ம்ரு’திபீ³ஜம் ஸுரேஶான: ஸம்ஸாரப⁴யனாஶன: ।
உத்தம: ஶ்ரீபரீவார: ஶ்ரீபூ⁴ருக்³ரஶ்ச காமது⁴க் ॥ 123॥

ஸதா³க³திர்மாதரிஶ்வா ராமபாதா³ப்³ஜஷட்பத:³ ।
நீலப்ரியோ நீலவர்ணோ நீலவர்ணப்ரிய: ஸுஹ்ரு’த் ॥ 124॥

ராமதூ³தோ லோகப³ந்து⁴ரந்தராத்மா மனோரம: ।
ஶ்ரீராமத்⁴யானக்ரு’த்³வீர: ஸதா³ கிம்புருஷஸ்துத: ॥ 125॥

YOU MAY ALSO REFER TO HANUMAN DHANDAKKAM CLICK HERE 


ராமகார்யாந்தரங்க³ஶ்ச ஶுத்³தி⁴ர்க³திரநாமய: ।
புண்யஶ்லோக: பரானந்த:³ பரேஶப்ரியஸாரதி:² ॥ 126॥

லோகஸ்வாமீ முக்திதா³தா ஸர்வகாரணகாரண: ।
மஹாப³லோ மஹாவீர: பாராவாரக³திர்கு³ரு: ॥ 127॥

தாரகோ ப⁴க³வாம்ஸ்த்ராதா ஸ்வஸ்திதா³தா ஸுமங்க³ல: ।
ஸமஸ்தலோகஸாக்ஷீ ச ஸமஸ்தஸுரவந்தி³த: ।
ஸீதாஸமேதஶ்ரீராமபாத³ஸேவாது⁴ரந்த⁴ர: ॥ 128॥

வால்மீகிருவாச

இதி நாம்ன ஸஹஸ்ரேண ஸ்துதோ ராமேண வாயுபூ:⁴ ।
உவாச தம் ப்ரஸன்னாத்மா ஸம்கா⁴யாத்மானமவ்யயம் ॥ 129॥


ஶ்ரீ ஹனுமானுவாச ।

த்யானாஸ்பத³மித³ம் ப்³ரஹ்ம மத்புர: ஸமுபஸ்தி²தம் ।
ஸ்வாமின் க்ரு’பானிதே⁴ ராம ஜ்ஞாதோऽஸி கபினா மயா ॥ 130॥

த்வத்⁴யான நிரதா லோகா: கிம் மாம் ஜபஸி ஸாத³ரம் ।
தவாக³மனஹேதுஶ்ச ஜ்ஞாதோ ஹ்யத்ர மயாऽனக⁴ ॥ 131॥

கர்தவ்யம் மம கிம் ராம ததா² ப்³ரூஹி ச ராக⁴வ ।
இதி ப்ரசோதி³தோ ராம: ப்ரஹ்ரு’ஷ்டாத்மேத³மப்³ரவீத் ॥ 132॥

ஶ்ரீ ராமசந்த்³ரோவாச ।

து³ர்ஜய: க²லு வைதே³ஹீம் க்³ரு’ஹீத்வா கோऽபி நிர்க³த: ।
ஹத்வா தம் நிர்க்ரு’ணம் வீரமானய த்வம் கபீஶ்வர ॥ 133॥

மம தா³ஸ்யம் குரு ஸகே² ப⁴வ விஶ்வஸுக²ம்கர: ।
ததா² க்ரு’தே த்வயா வீர மம கார்யம் ப⁴விஷ்யதி ॥ 134॥

ஓமீத்யாஜ்ஞாம் து ஶிரஸா க்³ரு’ஹீத்வா ஸ கபீஶ்வர:।
விதேயம் விதிவத்தத்ர சகார ஶிரஸா ஸ்வயம்॥ 135॥

இத³ம் நாமஸஹஸ்ரம் து யோऽதீ⁴தே ப்ரத்யஹம் நர: ।
து:³கௌ²கோ⁴ நஶ்யதே க்ஷிப்ரம் ஸம்பத்திர்வர்த⁴தே சிரம் ।
வஶ்யம் சதுர்வித⁴ம் தஸ்ய ப⁴வத்யேவ ந ஸம்ஶய: ॥ 136॥

ராஜானோ ராஜபுத்ராஶ்ச ராஜகீயாஶ்ச மந்த்ரிண: ।
த்ரிகாலம் பட²னாத³ஸ்ய த்³ரு’ஶ்யந்தே ச த்ரிபக்ஷத: ॥ 137॥

அஶ்வத்த²மூலே ஜபதாம் நாஸ்தி வைரிக்ரு’தம் ப⁴யம் ।
த்ரிகாலபட²னாத³ஸ்ய ஸித்³தி:⁴ ஸ்யாத் கரஸம்ஸ்தி²தா ॥ 138॥

ப்³ராஹ்மே முஹூர்தே சோத்தா²ய ப்ரத்யஹம் ய: படே²ன்னர: ।
ஐஹிகாமுஷ்மிகான் ஸோऽபி லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 139॥

ஸங்க்³ராமே ஸன்னிவிஷ்டாநாம் வைரிவித்³ராவணம் ப⁴வேத் ।
ஜ்வராபஸ்மாரஶமனம் கு³ல்மாதி³வ்யாதி⁴வாரணம் ॥ 140॥

ஸாம்ராஜ்யஸுக²ஸம்பத்திதா³யகம் ஜபதாம் ந்ரு’ணாம் ।
ய இத³ம் பட²தே நித்யம் பாட²யேத்³வா ஸமாஹித: ।
ஸர்வான் காமானவாப்னோதி வாயுபுத்ரப்ரஸாத³த: ॥ 141॥

ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேயஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஹனுமத்ஸ ஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ச ஸம்பூர்ணம் 

Post a Comment

1 Comments