ஸ்ரீ ராகு கால துர்க்கா அஷ்டகம்

 ஸ்ரீ ராகு கால துர்க்கா அஷ்டகம் 

வாழ்வு ஆனவள் துர்க்கா வாக்கு மானவள் 
வானில் நின்றவள் இந்த மண்ணில் வந்தவள்
தாழ்வு அற்றவள் துர்க்கா தாயும் ஆனவள் 
தாபம் நீக்கியே என்னைத் தாங்கும் துர்க்கையே 

தேவி துர்க்கையே ஜெய தேவி துர்க்கையே
தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே

உலகை யீன்றவள் துர்க்கா உமையு மானவள் 
உண்மையானவள் எந்தன் உயிரைக் காப்பவள்
 நிலவில் நின்றவள் துர்க்கா நித்யை யானவள் 
நிலவி நின்றவள் எந்தன் நிதியும் துர்க்கையே

தேவி துர்க்கையே ஜெய தேவி துர்க்கையே
தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே

செம்மையானவள் துர்க்கா செபமுமானவள் 
அம்மையானவள் அன்புத் தந்தை யானவள்
இம்மையானவள் துர்க்கா இன்ப மானவள்
மும்மையானவள் என்றும் முழுமை துர்க்கையே 

தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே 
தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே

உயிரு மானவள் துர்க்கா உடலுமானவள்
 உலகமானவள் துர்க்கா எந்தன் உடமை யானவள் 
பயிரு மானவள் துர்க்கா படரும் கொம்பவள் 
பண்பு பொங்கிட என்னுள் பழுத்த துர்க்கையே

தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே 
தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே

துன்ப மற்றவள் துர்க்கா துரிய வாழ்பவள் 
துறைவு மானவள் இன்பத் தோணி யானவள் 
அன்பு உற்றவள் துர்க்கா அபய வீடவள் 
நன்மை தங்கிட என்னுள் நடக்கும் துர்க்கையே 

தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே 
தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே

குருவு மானவள் துர்க்கா குழந்தை யானவள் 
குலமு மானவள் எங்கள் குடும்ப தீபமே
 திருவு மானவள் துர்க்கா திருசூலி மாயவள் 
திரு நீற்றில் என்னிடம் திகழும் துர்க்கையே 

தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே 
தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே

ராகு தேவனின் பெரும் பூஜை ஏற்றவள் 
ராகு நேரத்தில் என்னைத் தேடி வருபவள்
 ராகு காலத்தில் எந்தன் தாயே வேண்டினேன்
 ராகு துர்க்கையே என்னைக் காக்கும் துர்க்கையே

 தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே
 தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே

கன்னி துர்க்கையே வீரக் கனக துர்க்கையே 
கருணை துர்கையே வீரக் கனக துர்கையே
அன்னை துர்க்கையே என்றும் அருளும் துர்க்கையே
அன்பு துர்க்கையே ஜெய துர்க்கை துர்க்கையே 

தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே 
தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே

தேவி துர்க்கையே ஜெயதேவி துர்க்கையே என்ற நாமம் வரும் போதும் விரதம் இருப்பவர்கள் நமஸ்காரம் செய்வது மிகவும் நல்லது..

Post a Comment

0 Comments